Bài pháp thoại Hành Trình Đi Vào Nội Tâm do Đại Đức Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 81 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 13/08/2017