Thích Phước Tiến – Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm (2009)

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Liên Trì – Phan Thiết vào ngày 15-03-2009, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Chính vì khổ ngiệp của chúng sanh đang vây khổn mà các đức Phật Thế tôn cùng các vị Bồ tát xuất hiện ra thế gian này, với hạnh nguyện đại từ, đại bi, ban vui cứu khổ cho mọi loài. Cùng ở trong hạnh nguyện đó, sự xuất hiện của Bồ tát Quán Thế Âm được các kinh công nhận là độc đáo nhất trong hạnh nguyện của các vị Bồ tát. Ngài đã chứng ngộ bằng âm thanh qua nhĩ căn viên thông, và lấy âm thanh là tiêu đích trong việc cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Với danh hiệu Đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồt tát, đã nói lên đầy đủ ý nghĩa hạnh nguyện đó.
Mời quý vị lắng lòng cùng nghe và tìm hiểu về hạnh nguyện của ngài Quán Thế Âm qua bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.