Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Giàu Lên Dễ Sinh Tật
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang, ngày 01/04/2017 (05/03/Đinh Dậu)