Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Tứ Hoằng Thệ Nguyện Là Sứ Mạng Trụ Trì

Tứ hoằng thế nguyện là bốn nguyện vọng lớn của các vị đại bồ tác cho con đường làm đạo. Đây là 4 ước nguyện lớn mang tính khích lệ nhận thức tu tập, nhận thức sứ mệnh của những người con phật cùng đóng góp cho công tác hoằng pháp và phổ độ chốn sinh.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến