Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Thờ Cha Kính Mẹ Hơn Là Đi Tu ?

Đại Đức Thích Phước Tiến giảng pháp tại Tổ Đình Ấn Quang. Công cha nghĩa mẹ không gì sánh bằng, nếu đạo làm con chưa làm tốt, thì đừng nói đến chuyện tu tập. Bài thuyết pháp của giảng sư Thích Phước Tiến đem lại một bài học đạo đức sâu sắc cho chúng ta. Đạo hiếu là đạo căn bản khi làm người, không hiểu thảo thì không phải con người.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến.