Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 23

Trong chuyến hoằng pháp trên đất canada, Đại Đức Thích Phước Tiến đã thuyết pháp tại Tư Gia Quảng Nghị. Chương trình Phật Pháp Vấn Đáp lần này sẽ trả lời các câu hỏi chuyên sâu về phật pháp. Giảng Sư Thích Phước Tiến sẽ giải đáp thắc mắc của quý phật tử kiều bào ở canada để giúp chúng ta vững chắc hơn trên con đường tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến.