Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 22

Đại Đức Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại chùa Hoa Nghiêm trong chuyến hoằng pháp trên đất Canada. Phật Pháp Vấn Đáp Ký 22 sẽ giải quyết những câu hỏi thường gặp phải khi mới tu tập, Giảng sư Thích Phước Tiến chủ động lồng ghép thêm nhiều câu chuyện kể, nhiều ví dụ thực tế để chúng ta dễ ứng dụng giáo lí phật giáo trong cuộc sống.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật