Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Nhận Thức Về 5 Giới

Căn Bản của một người phật tử khi quy y là phải nhận thức và nghiêm túc tôn trọng 5 giới luật. Đó là cái nền tảng, cái giới hạn về giá trị đạo đức của một con người, một tầng lớp cư sĩ, chư tăng. 5 giới luật này ứng nghiệm với tất cả chốn sinh không chỉ riêng người phật tử.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến.