Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Phần 10

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến chụ trì Tu Viện Tường Vân. Tâm bồ đề không dễ mà có, nó phải xuất hiện từ những hạt giống lương thiện trong chúng ta qua vô lượng kiếp. Đây là bài giảng chuyên sâu về phật pháp đòi hỏi quý phật tử phải lắng lòng nghe giảng.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thích Phước Tiến.