Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Đạo Phật Nhập Thế Và Những Hệ Lụy

Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp Tại chùa Hoa Nghiêm trên đất canada. Qua bài Giảng pháp, Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ những khó khăn của thầy, của quý phật tử và của những người con phật nói chung, vì những hệ lụy của việc dấn thân vào đạo phật.
Chúng ta cần phải vững vàng, thanh tịnh trước những khó khăn, cám dỗ khi đạo phật nhập thế.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến