Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Đạo Phật Có Mê Tín Không

Phật giáo là nền tín ngưỡng lâu đời và truyền thống của đất nước Việt Nam, đạo phật không phải là tôn giáo mà giáo điều phật pháp đã trở thành chân lí, phật pháp thể hiện sự văn minh, tình thương, sự hòa bình chứ chưa bao giờ là sự mê tín.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến