Giảng Pháp Thích Phước Tiến –  Chăm Sóc Cơn Giận

Ai cúng biết giận, giận là tâm độc, một trong ba thứ độc hại và đó là căn bản vô minh phiền não có từ vô lượng kiếp trước. Chúng ta gần như không thể loại bỏ cơn giận, điều quan trọng là phải kiềm chế trước khi sự sân hủy hoại các mối quan hệ.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến để làm rõ hơn vấn đề này.
Nam Mô A Di Đà Phật