Giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến – Tam Pháp Ấn

Thầy Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại Đạo Tràng Phổ Hiền trong chuyến Hoằng Pháp trên đất mỹ. Trong bài giảng pháp của Đại Đức Thích Phước tiến, thầy sẽ chia sẻ và giải thích tam pháp ấn: vô thường, khổ và vô ngã chính là ba dấu ấn mang tính pháp định, dùng để ấn chứng, chứng nhận tính xác thực của Chánh pháp.
Mọi giáo lý của đạo Phật, tất yếu đều phải mang các pháp ấn, nếu thiếu một trong những pháp ấn đó thì giáo lý ấy chắc chắn không phải Chánh pháp, lời Phật dạy. Qua bài giảng pháp của Thầy Thích Phước Tiến nên phân biệt rõ đâu là Phật giáo chính thống.
Chính vì tính chất quan trọng này mà Tam pháp ấn luôn được nhắc đến trong hầu hết kinh điển, từ Kinh tạng Nam truyền đến Bắc truyền.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến.