Giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến – Phiền Não Tức Bồ Đề

Bài Giảng của Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp tại chùa Từ Quang trong chuyến Hoằng Pháp trên Đất mỹ. Lấy ví dụ nước biển càng nhiều thì sóng càng lớn, người nhiều phiền não thì càng có khả năng giác ngộ hơn những người bình thường khác. Thầy Thích Phước Tiến giảng pháp về hai hạng người: phiền não không biết phiền não và phiền não biết phiền não. Người thứ nhất là mê và người thứ hai là tỉnh, qua bài Giảng Pháp này Đại Đức Thích Phước Tiến cho chúng ta thêm những kiến thức rất tuyệt vời của Đạo Phật, giúp quý Phật Tử vững bước trên con đường Tu học.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến