Giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến – Làm Chủ Trước Khen Chê

Thầy Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại Chùa Bát Nhã trong chuyến Hoằng Pháp trên đất Mỹ. Là con người không ai hoàn hảo, trong cuộc sống của chúng ta không thể nào tránh khỏi những lời nhận xét từ người khác dành cho mình, có thể khen hoặc chê chúng ta. Giảng sư Thích Phước Tiến thuyết pháp làm như thế nào để tâm chúng ta luôn vững vàng trước những lời người khác nói để vững bước trên con đường tu học chánh pháp. Qua bài Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách sống sao để dù nhận được lời khen cũng không lấy đó làm tự đắc hay bị chê cũng không phiền hà. Thầy cũng rất tán thán tinh thần tu học của quý phật tử kiều bào của nước ngoài.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến.