Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Viên Giác Phần 8

Kinh Viên Giác chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến tại giảng đường Tu Viện Tường Vân nhân dịp khóa tu một ngay an lạc. Đây là bộ kinh nền tảng giáo điều phật học giúp chúng ta nhìn nhận lại cách tu và phương pháp tu. Kính chúc quý phật tử ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thầy Thích Phước Tiến