Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Viên Giác Phần 7

Kinh viên giác chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến chụ trì Tu Viện Tường Vân. Đây là bài giảng chuyên sâu về phật pháp dành cho bậc tì kheo và quý phật tử có thời gian tu tập lâu. Chúng ta nêu lắng lòng nghe giảng và cùng suy nghẫm để có được cái hiểu sâu sắc về giáo lí nhà phật.
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thầy Thích Phước Tiến