Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Viên Giác Phần 4

Kinh Viên Giác chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân. Đây là ngọn đèn soi sáng chúng ta đến con đường giải thoát. Giảng sư Thích Phước Tiến mong muốn đem lại những kiến thức căn bản nền tảng chuyên sâu cho con đường tu tập của chúng ta.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thầy Thích Phước Tiến.
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học.
Nam Mô A DI Đà Phật.