Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Thế Gian (Câu 172 đến 178)

Kinh Pháp cú chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến. Đây là bài pháp thoại chuyên sâu về phật pháp đòi hỏi quý phật tử lắng lòng nghe giảng. Đây là bộ kinh nền tảng để chúng ta đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường tu tập chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Kinh Thích Phước Tiến
Nam Mô A Di Đà Phật