Giảng  kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 184 – 185)

Đại Đức Thích Phước Tiến giảng kinh tại Tu Viện Tường Vân. Thầy chia sẻ và hướng dẫn kinh pháp cú, bộ kinh nền tảng giáo điều phật pháp dành cho bậc tì kheo và cư sĩ. Đât là bài giảng chuyên sau phật học, nên chúng ta cần lắng lòng nghe giảng và suy ngẫm mới hiểu được.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thích Phước Tiến