Giảng Kinh Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 179 đến 182)

Kinh pháp cú chia sẻ và hướng dẫn bởi Đại Đức Thích Phước Tiến, chụ trì Tu Viện Tường Vân. Đây là bộ kinh nền tảng giáo điều phật giáo đòi hỏi quý tì kheo và cư sĩ ai cũng nên biết, lồng ghép vào đó là những câu chuyện gần gũi về cuộc sống.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thầy Thích Phước Tiến.