Thích Phước Tiến Mới Nhất – Giải Thoát Là Gì

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 27-11-2009 tại Hall Balan – Úc Châu, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Giải thoát là xa lìa mọi sai lầm của các pháp của tâm thức, không bị xúc thọ ái ràng buộc.”trong sự giải thoát là sự hiểu biết.” Thật vậy, sự hiểu biết sáng suốt, là tuệ tri, là cái biết vô thời không, trong sát na hiện tiền. Nhưng để thiết tha đi tìm sự giải thoát, trước hết chúng ta phải hiểu sâu sắc thế gian này là ràng buộc, là đau khổ. Hiểu như vậy, chúng ta mới thấy được ý nghĩa của sự giải thoát. Nếu không ý thức được cuộc sống hiện nay là đau khổ thì lý tưởng giải thoát sẽ trở nên vô nghĩa.
Mời quý vị lắng lòng cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến để hiểu rõ và sâu về khái niệm giải thoát trong Phật giáo.