Giác Ngộ Là Gì – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng nhằm ngày 13/03/2016. Giác ngộ chúng ta hiểu nôm na là con người thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bải giảng Đại Đức Thích Phước Tiến.