Thích Phước Tiến Mới Nhất – Gia Tài Pháp Bảo (2012)

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Yao – Nhật Bản vào ngày 29-09-2012, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Tam bảo là chỉ PHẬT, PHÁP, TĂNG; sở dĩ gọi là Bảo vì lấy mãi chẳng hết, dùng mãi chẳng cạn, một khi tiếp nhận, thường theo mãi mãi, nước lửa chẳng thể hủy, trộm cướp chẳng thể đoạt, nhận dùng không hết, các thứ báu trong thế gian đều không thể nào sánh nổi. PHÁP BẢO chỉ đạo lý và phương pháp để tu hành Phật và Pháp Bảo mà chúng ta được biết là những điều do Thích Ca Mâu Ni nói ra, vì thế mà gọi Ngài là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Bảo được thấy hiện nay là chỉ ba tạng giáo điển Kinh, Luật, Luận cùng với các chú giải, ngữ lục của các tổ sư, đó là chuẩn mực, là căn cứ chỉ đạo chúng ta tu hành và cần phải tu hành như thế nào?
Xin mời quý vị lắng tâm cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.