Thích Phước Tiến Mới Nhất – Đức Tin Trong Đạo Phật

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hà Lâm – Lâm Đồng vào ngày 06-07-2008, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Hãy nhìn Ðức Phật ở địa vị chính của Ngài, và đừng bao giờ đặt ngài ở địa vị một thần linh, một chúa tể. Người Phật Tử nếu có tin tưởng, thì chỉ là tin tưởng ở sự dẫn đạo sáng suốt của bậc giác ngộ, tin tưởng ở khả năng giác ngộ ( Phật Tính ) sẵn có ở mọi loài, chứ không phải tin nơi quyền phép có thể ban phúc trừ họa. Ðức Thích Ca có dạy: “”Tin là căn bản của sự thành công, và là nguồn gốc của muôn hạnh lành””. Nhưng lòng tin của người Phật Tử không phải là một lòng tin cuồng nhiệt, sôi nổi, không suy xét. Một đức tin đưa con người đến chổ thành công quyết không phải là một thứ mê tín. Một tín ngưỡng mù quáng không xây dựng trên lý trí xét đoán là một nguy hại lớn cho đời sống của cá nhân, của gia đình, dân tộc và xã hội.
Hãy cùng lắng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.