Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp – Đổ Nghiệp Là Gì (2010)

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 08-08-2010 tại chùa Ấn Quang, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Người ta lúc chưa tu thì không thấy gì, nhưng đến khi tu thì gặp đủ chuyện, thấy tâm mình lăng xăng dao động. Thật ra tâm chúng ta lúc nào cũng đổ nghiệp nhưng lúc chưa tu tâm còn ô nhiễm nên không thấy, tới khi tu rồi thì có chút công đức, bắt đầu có chút Định Lực nên mới cảm nhận thấy dòng nghiệp thức này, nhưng vì mới tu Định Lực còn kém nên dễ sanh phiền não mà buông thả theo dòng nghiệp thức này tạo thêm nghiệp nữa, hay là do có một số nghiệp quá khứ phải trả để gạn lọc bớt cho tâm sạch sẽ, vì tâm ta đã tiến bộ, những chủng tử lành trong tâm thức không chịu dung chứa những chủng tử ác, người tu đến khi nào chứng Định Diệt Thọ Tưởng mới không còn thọ nhận dòng nghiệp thức ác này.
Xin mời quý vị hãy lắng tâm cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến để hiểu thế nào là đổ nghiệp.