Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Đố Ai Hiểu Được Lòng Người. Thuyết giảng tại Hall (Adelaide, Australia), ngày 23/04/2017