Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y – Thầy Thích Phước Tiến 2017

Bài thuyết pháp “Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y” do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân lễ Thượng Nguyên ngày 10, 11 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 14, 15 tháng 01 năm Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân