Để Hiểu Đạo Phật – Thầy Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Đức Quốc ngày 24/10/2015 (12/09/Ất Mùi)