Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Để Gió Cuốn Đi
Thuyết giảng tại chùa Linh Sơn, ngày 15/04/2017 (13/03/Đinh Dậu)