Bài giảng “Đạo Phật Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng (Buddhism – Belief – Religion)” do thầy Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Hội An (Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương) ngày 18/02/2013 (09/01/Quý Tỵ), và được phụ đề tiếng Anh