Đạo Phật Tín Ngưỡng – Thầy Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tư Gia Khánh Đạt (Tiệp Khắc) ngày 19/11/2015 (08/10/Ất Mùi)