Đại Đức Thích Phước Tiến – Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường

Đối với người Phật tử chúng ta việc bố thí cúng dường như là một bổn phận xuyên suốt cuộc đời của một người phụng sự Phật pháp và từ tâm với chúng sinh.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân