Đại Đức Thích Phước Tiến – Tu Thân Và Tu Tâm

Tu học là chuyện ai cũng tu, ai cũng học nhưng đạt được mục đích của tu học lại là vấn đề khác. Cho nên vấn đề tu tập thân, tu tập tâm mặc dù thân, tâm là cái không thể tách rời, tâm phải có chỗ nương giá là thân vậy nên vấn đề nhân duyên trong đạo phật là chân lí không thể khác hơn được.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân