Đại Đức Thích Phước Tiến Thuyết Giảng MP3 – Khéo Tu Khẩu Nghiệp

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đại Giác, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Cái miệng là nơi chúng ta tương giao với nhau, nhưng bao nhiêu oan trái, đau khổ cũng vì nó mà ra, nên người ta thường nói: họa từ miệng mà ra. Qua bài giảng này thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ với chúng ta một vài ý niệm để làm sao để cho cái miệng chúng ta có thể làm mọi người được hạnh phúc.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.