Đại Đức Thích Phước Tiến – Phật Pháp Tại Thế Gian

Phật pháp tại thế gian đây là quan niệm rất thiết thực nhất cho những người tu chúng ta, chúng ta không khéo chúng ta tưởng tượng, không kéo chúng ta thành người ăn cơm dưới đất mà lo chuyện trên trời và một trong nhưng quan niệm không khéo mà dễ dẫn đến sai lầm trong tu học đó là những người tu theo pháp môn tịnh độ. Chúng ta sẽ dễ bị đánh bất phương hướng trong vấn đề tu tập và đánh mất mình trong giữa cuộc đời này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân