Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhân Duyên Và Nghiệp Duyên

Nhân duyên là cái tổng thể, và lấy cái nhân duyên để hình thành lên mọi thứ, người ta gọi đó là lý nguyên khởi. Học thuyết nguyên khởi mang ý nghĩa là cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật