Đại Đức Thích Phước Tiến Mới Nhất – Tham Để Được Gì

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Chùa Hòa Bình tỉnh Trà VInh. Đây là một bài giảng gần gũi dễ ứng dụng trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Theo Đại Đức Thích Phước Tiến thì ai cũng tham, tham nhiều, tham ít, tham chính đáng, không chính đáng, đó cũng là căn bản phiền não. Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ dạy chúng ta cách tu học nhận diện để làm chủ chính nó, thì sẽ an lạc, hanh phúc hơn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Pháp Thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến