Đại Đức Thích Phước Tiến – Lời Chia Sẻ Cùng Đồng Bào Phật Tử Tại Đồng Khởi Bến Tre