Cuộc Sống Vốn Công Bằng – Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Đức Quốc). Đây là một đề tài đối với nhiều vị thì đó là sự mâu thuẫn với thực tế nhưng đó là trên phương diện xã hội, còn dưới cái nhìn của đạo Phật thì sẽ như thế nào.
Hãy cùng theo dõi và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.