Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Chuyển Hóa Nghiệp Xấu. Thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Adelaide, Australia) ngày 25/04/2017