Bài pháp thoại Chớ Để Mất Thân Người do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bồ Đề (Montreal, Canada), ngày 08-10-2017