Thích Phước Tiến Mới Nhất – Chánh Tín Và Mê Tín (2010)

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hào Quang – Hải Phòng vào ngày 15-05-2010, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Đạo Phật chủ trương giác ngộ mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho thế gian. Mọi lẽ thật đều hiện bày dưới ánh sáng giác ngộ, nhận thấy lẽ thật rồi mới khởi lòng tin đó là “chánh tín”. Ngược lại, bày những điều mê hoặc làm mù quáng người đời, lừa bịp thế gian, ấy là “mê tín”. Hoặc không hiểu rõ, không có lý lẽ, mà tin càn tin bướng là “mê tín”.
Chúng ta hãy lắng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến nói về chánh tín và me tín trong đạo Phật.