Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa. Thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền (Bang Wáhington, Hoa Kỳ), ngày 16-12-2017