Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Bản Năng Và Lý Trí. Thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Melbourne, Australia), ngày 29/04/2017 (04/04/Đinh Dậu)