Bài Giảng Của Thầy Thích Phước Tiến – Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tịnh Xá Ngọc Sơn trong chuyến Hoằng Pháp trên đất Mỹ. Trong bài Giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến, thầy chia sẻ kinh phật phần lớn là các bài giảng của đức Phật hoặc của một trong những Đại đệ tử của Ngài. Tất cả những gì được ghi lại, ngay cả những gì không phải Phật đích thân thuyết, được xem là Phật ngôn, “lời Phật dạy”. Kinh điển trở thành một trong ba tam bảo. Còn Chân lý thì phải trải qua một quá trình thu nhận và đánh giá qua thời gian thì mới trở thành chân lý. Bài Giảng pháp của thầy Thích Phước Tiến giúp quý phật tử tu tập được tốt hơn.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến.