Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Ai Là Kẻ Mạnh. Giảng tại chùa Vạn Hạnh (Vancouver, Canada), ngày 17-09-2017