Ai Chưa Từng Lỗi Lầm – Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tư Gia Minh Lộc (Đức Quốc) ngày 14/11/2015 (03/10/Ất Mùi)