Bài thuyết pháp “Xóa Bỏ Mâu Thuẫn” do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Huệ Quang (Đà Nẵng) ngày 29/06/2015
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan