Pháp thoại Phu Nhân Thắng Man Phần 5 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa huân tu lần 46 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai), ngày 15-10-2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan